Lễ truyền chức phó tế và tạ ơn tại Washington, DC – Ngày 10 tháng 5 năm 2003

0
1359

Ngày 10 tháng 5 năm 2003 – ĐGM J. Kevin Boland, Giám Mục Địa Phận Savannah, GA lên chủng viện Mount Saint Mary và truyền chức phó tế cho tôi!

Sau đó có lễ tạ ơn Tại Nhà Nhờ Đức Mẹ La Vang, Maryland và Các Thánh Tử đạo Việt Nam tại Arlington, VA

Ân Sủng và Bình An,

Linh Mục Martino Nguyễn Bá Thông