Home Tags Chasan

Tag: chasan

Cafe đêm

Quán cafe khuya. Đêm nào cũng ra ngồi đây. Một mình. Nhưng cũng chẳng bao giờ một mình. Rừng cây nhỏ đen kịt. Ánh...

Cởi dép ra …!

Thứ Sáu ngày 10 tháng 8 năm 2018 Hôm nay, ngày cuối sống trong Đan Viện tu kín của chị em Đaminh. Được làm "cha...

Xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh.

Thứ 5 ngày 10 tháng 8 năm 2018 Hơn mười năm trước, một cô bạn trí thức đã học giáo lý xong, sắp sửa gia...