Home Tags Francis

Tag: francis

Letter of His Holiness Pope Francis To the People of God

 “If one member suffers, all suffer together with it” (1 Cor 12:26).  These words of Saint Paul forcefully echo in my heart as I acknowledge...

Thư của Đức Giáo hoàng Phanxicô gởi cho Dân Chúa

“Nếu một bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau” (1 Cor 12, 26). Các lời này của Thánh Phaolô vang mạnh...