Home Tags Kinh Mười Điều Răn

Tag: Kinh Mười Điều Răn

KINH MƯỜI ĐIỀU RĂN: Điều răn thứ 10 – Chớ tham...

Trong tuần Thánh này tôi sẽ suy niệm về 7 điều “CHỚ LÀM” mỗi ngày 1 điều. Vào TỐI thứ 7 lễ Lá đến...

KINH MƯỜI ĐIỀU RĂN: Điều răn thứ 9 – Chớ muốn...

Trong tuần Thánh này tôi sẽ suy niệm về 7 điều "CHỚ LÀM" mỗi ngày 1 điều. Vào TỐI thứ 7 lễ Lá đến...

KINH MƯỜI ĐIỀU RĂN: Điều răn thứ 6 – Chớ làm...

Trong tuần Thánh này tôi sẽ suy niệm về 7 điều "CHỚ LÀM" mỗi ngày 1 điều. Vào TỐI thứ 7 lễ Lá đến...